Darmowy wzór pozwu rozwodowego

Związek małżeński może zostać rozwiązany przez rozwód, jeśli stał się komórką martwą i nie spełnia już zadań, do których jest powołany. Poniżej znajdą Państwo pozew rozwodowy wzór darmowy. Poniższy bezpłatny wzór pozwu rozwodowego jest uzasadnionym pozwem z orzekaniem o winie oraz wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych.  

                                                                                                           Poznań, dnia 15 stycznia 2010 r.

                                                                                                    Do Sądu Okręgowego
                                                                                                    Wydział Cywilny
                                                                                                    w Poznaniu

Powódka: Anna Nowak, zam. ul.Dworcowa1; Wolsztyn – dane osoby która wnosi pozew
Pozwany : Jan Nowak, zam. Ul. Jasna 1 Wolsztyn – dane męża/żony
Uwaga : podajemy adres pod którym faktycznie przebywamy, nie musi to być adres meldunkowy

                                POZEW O ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE POZWANEGO

W imieniu własnym wnoszę o :

1. rozwiązanie mojego małżeństwa z Janem Nowak przez rozwód z orzeczeniem o jego winie;
2. pozbawienie Jana Nowak władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Katarzyną i Tomaszem; -( jeżeli ojciec dzieci sprawuje nad nimi prawidłową opiekę pomiń)
3. zobowiązanie pozwanego Jana Nowaka do płacenia tytułem alimentów na każde z dzieci po 300 zł miesięcznie, płatnych z góry w ciągu pierwszych ośmiu dni miesiąca do moich rąk z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki.; - (wysokość alimentów zależy od konkretnych potrzeb dzieci i możliwości zarobkowych zobowiązanego)
4. zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości, - jeżeli chcesz/możesz pokryć koszty sądowe pomiń
5. ewentualnie zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów postępowania w całości w przy nieuwzględnienie wniosku. – jeżeli nie wnosisz jak w pkt 4 pomiń

                                                                       UZASADNIENIE

Zawarliśmy związek małżeński dnia ……….. roku. Ze związku tego narodziło się dwoje dzieci : Katarzyna mająca obecnie ……lat, Tomasz mający obecnie ….. lat. –( podaj imiona dzieci i aktualny na wiek na dzień wnoszenia pozwu)

Dowody : odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci stron.
( do pozwu należy załączyć powyższe dokumenty w oryginałach)

Małżeństwo nasze od kilku lat się nie układa.. Pierwsze kłopoty małżeńskie rozpoczęły się …lata po ślubie. Mąż nadużywał alkoholu. Pod jego wpływem wywoływał awantury był agresywny, bił mnie przy dzieciach i poniżał. Sytuacja nie uległa zmianie w obliczu oczekiwania na drugie dziecko, maż pił nadal i stosował wobec mnie przemoc. Zachowanie męża było przyczyną wielokrotnych interwencji Policji , wówczas umieszczano męża w izbie wytrzeźwień.  Mąż bardzo często nie wracał do domu na noc, nie uczestniczył w życiu rodzinnym, jak również nie przejawiał zainteresowania dziećmi. Celem ratowania naszego małżeństwa, namawiałam męża na terapię odwykową. Jednakże mąż nie chciał skorzystać z profesjonalnej pomocy, twierdząc że jej nie potrzebuje. ( w uzasadnieniu pozwu należy podać okoliczności, fakty, zdarzenia, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa)
Dowód : świadkowie : imię nazwisko adres do doręczeń ( podajemy dane świadków, którzy mogą potwierdzić uzasadnienie pozwu)

W tej chwili ma miejsce zupełny i stały rozkład pożycia.
Na podstawie art. 112 KRO wnoszę o pozbawienie mojego męża władzy rodzicielskiej nad naszymi małoletnimi dziećmi z uwagi na jego uzależnienie od alkoholu i problemy natury psychicznej uniemożliwiające mu w sposób trwały sprawowanie władzy rodzicielskiej. – pomiń jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca ( jeżeli nie zachodzą podstawy do pozbawienia władzy rodzicielskiej pomiń)
Jestem z zawodu ………….., zatrudniona w …. Z tego tytułu otrzymuję wynagrodzenie w wysokości ………( podaj średnie wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące)
Dowód: zaświadczenie o zarobkach
Mąż nie łoży na utrzymanie dzieci, sama utrzymuję się z mojej pensji, która ledwo starcza mi na bieżące potrzeby, w związku z powyższym wnoszę o zwolnienie mnie z kosztów sądowych z uwagi na niemożność ich pokrycia. –( pomiń jeżeli nie wnosisz o zwolnienie od kosztów sądowych )

W mojej ocenie małżeństwo nasze jest związkiem martwym i bez perspektyw. Mąż jest uzależniony od alkoholu i cierpi na dolegliwości psychiczne, które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie w rodzinie. _ (podaj swoje uzasadnienie rozpadu małżeństwa) Jestem przekonana, iż orzeczenie rozwodu jest jedynym słusznym i celowym rozwiązaniem naszych problemów małżeńskich. Decyzję o rozwodzie podjęłam po głębokim przemyśleniu i jest to jej decyzja ostateczna.

Mając na względzie powyższe okoliczności faktyczne i prawne, wnioski zwarte w petitum pozwu są zasadne i zasługują na uwzględnienie w całości.

Ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron był ……. ( podaj miasto, wieś, w której razem zamieszkiwaliście)

Załączniki :
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.
3. Zaświadczenie o zarobkach.
4. Oświadczenie o stanie rodzinny, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na formularzu.
5. Odpis pozwu z załącznikami.